Üzemorvos | Foglalkozás egészségügy | Üzemorvosi vizsgálat

Szűrővizsgálatok:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Küldetésünk az Egészség!
Üzemorvos »
országos üzemorvosi hálózat
Menedzserszűrés »
személyre szabott vizsgálatok
Kardiológia »
professzionális szűrőprogram
Belgyógyászat »
egyéni célirányos diagnosztika

Üzemorvos, üzemorvosi vizsgálatok

Egyszerű és gyors
online bejelentkezési lehetőség

a HMM üzemorvos vizsgálatra, menedzserszűrésre, kardiológiai vizsgálatra, belgyógyászati szűrésre, konzultációra, stb...Cikkek az egészséges életmódért:

 • Egészség blog


 • Miért bennünket válasszon?

  Egészségmegőrző tevékenységünk alappillérei a gondosan és szakmailag igényesen kidolgozott szűrőprogramok, melyeket azonos adottságú csoportokra terveztünk meg. Célkitűzéseink szerint folyamatosan figyelünk megvizsgált partnereink egészségére, támogatást nyújtva az egészséges életmód kialakításához.

  Vizsgálatainkat szervezetten, magas szakmai színvonalon, kiváló szakemberekkel végezzük, exkluzív környezetben. A vizsgálatsorozatokat angolul is beszélő orvosaink menedzselik.

  Bővebben:
 • Üzemorvos
 • Menedzserszűrés
 • Belgyógyászat
 • Kardiológia

 • Országos üzemorvos hálózat

  A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunkat magas színvonalon, exkluzív környezetben végezzük, az Önök idejéhez maximálisan alkalmazkodva.

  Minden nap 8-16 óráig állunk rendelkezésükre XIII. kerületi Jász utcai rendelőnkben.
  » Munka-alkalmassági vizsgálat
  » Jogosítvány  Üzemorvosi (foglalkozás-egészségügyi) alapellátás:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,
 • új belépők esetében a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése
 • az évente esedékes foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzése, megújítása a cég dolgozói számára
 • foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzése foglalkozás-egészségügyi rendelőnkben Budapesten a XIII. Kerület Jász utca 33-35.
 • a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és egyéb fokozott expozíciós esetek kivizsgálása,
 • a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,
 • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás,
 • közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonomiai, -higénés feladatok megoldásában,
 • közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • közreműködés a munkáltató katasztrófa megelőzés, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
 • munkavállalóik fogadása, és szükség esetén orvosi ellátásban való részesítése rendelési időben a Hungária Med-M orvosi rendelőjében.
 • a dolgozók pszicho-szociális kitettségének figyelemmel kísérése, ezek csökkentésével kapcsolatos javaslattétel a Kliens felé.
 • munkaalkalmassági vizsgálat
 • munkahygiénés szemle (üzembejárás)
 • pszichoszociális kockázat felmérés, kiértékelés

 • Üzemorvosi vizsgálat díja:
 • A: 13 200 Ft/fő
 • B: 11 000Ft/fő
 • C: 8 800 Ft/fő
 • D: 6 600Ft/fő

 • Országos üzemorvos hálózat

  Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatásunkat országos szinten is tudjuk biztosítani.
  Amennyiben meg szeretné tudni, hogy hol állnak az Ön rendelkezésére üzemorvosaink, tekintse meg országos üzemorvos hálózatunk leírását.


  Az 1993 évi XCIII. trv. módosításának megfelelően kockázat értékelés elkészítése a Kliens munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakemberének feladata. Az új törvény értelmében az elkészített kockázatértékelést a Hungária Med-M, mint foglalkozás-egészségügyi orvos áttanulmányozza, szükség szerint megjegyzéseivel is ellátja és egyetértése esetén aláírásával jegyzi.


  Üzemorvos bejelentése

  Míg korábban a munkaadóknak és az egészségügyi szolgáltatók a területileg illetékes Állami Népegészségügyi Tiszti Szolgálatnak (ÁNTSZ) tartoztak bejelentési kötelezettséggel, 2007-ben a regisztrálás és az ellenőrzés is az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) hatáskörébe került.

  A foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos bevallási kötelezettség a cégvezetőket terheli, akik kötelesek ezt elkészíteni és eljuttatni minden év február 15-ig a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségnek.

  A munkáltató - a magánszemély munkáltató kivételével - a működése megkezdését követő két hónapon belül köteles az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének bejelenteni
 • székhelyének és telephelyeinek címét,
 • tevékenységeit,
 • a számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét,
 • a foglalkoztatott, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolását.

 • Abban az esetben, ha a szolgáltatási szerződés megszűnik vagy a szolgálatot ellátó orvos személyében változás következik be, ezt a változás bekövetkezésétől számított három napon belül jelenteni kell.

  Hatályos üzemorvosi törvények és rendeletek

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel
 • 2000. évi XXV. törvény a kémia biztonságról
 • 89/1995.(VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 295/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
 • 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
 • 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
 • 65/1999. (XII.22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 25/2000. (IX.30.) EüM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 4/2002. (11.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
 • 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 • 12/2006. (111.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 70/2007. (IV.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása
 • 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. Egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról
 • 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
 • 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról
 • 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról (módosítva 2008.06.23án)
 • 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 • Kiemelt szakterületeink:

  Üzemorvos | Menedzserszűrés | Kardiológia | Belgyógyászat  © 2018 - Hungária Med-M Kft. - 1135 Budapest, Jász utca 33-35.
  Adószám: 12489477-2-41
  Tel: 06 1 800 93 33; Mobil: 06 30 633-0961; SMS: 06 30 633-0961; E-mail: hungariamed@hungariamed.hu

  Üzemorvos | Belgyógyászat | Kardiológia | Allergia vizsgálat